Subscrición en liña

Fai a túa Subscrición en liña

  Desexo subscribirme por 2 números ao ano, un cada semestre, ao prezo total anual de 20 euros (IVE incluído) para a Península. A subscrición inclúe un desconto do 50% sobre o prezo de venda ao público de cada exemplar.

  Desexo apoiar as actividades da Fundación recibindo no ano os dous volumes semestrais da revista Terra e Tempo así como unha publicación (audiovisual ou libro) editada pola Fundación, coa cantidade de:

  50 euros/ano100 euros/ano200 euros/ano... euros/ano

  Forma de pagamento: Domiciliación bancaria.

  *Nome e apelidos da ou do titular:

  *NIF:

  *Data:

  *Número de conta (IBAN):

  Sr./Sra. Director/a do Banco ou Caixa:

  Prégolle que tome nota, até novo aviso, de adebedar na miña conta os recibos que ao meu nome serán presentados para cobro pola Fundación Terra e Tempo de Estudos Nacionalistas, con CIF G15947450.

  Datos persoais para recibir a revista Terra e Tempo e/ou outras publicacións editadas pola Fundación:

  *Nome e apelidos:

  *Enderezo:

  Parroquia:

  *Concello:

  *Código Postal:

  *Teléfono:

  *Correo electrónico:

  Data de nacemento:

  Profesión:

  En cumprimento do estabelecido na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal informamos que, preenchendo este formulario, os seus datos quedarán incorporados e serán tratados nos ficheiros de subscricións da Fundación Terra e Tempo. Vostede ten os dereitos de acceso, cancelación, rectificación ou oposición, que poderá exercitar mediante carta á Fundación na Avenida de Lugo, 219, 1º, 15703 - Compostela – Galiza (Teléfono 981 57 02 65) ou mediante correo electrónico a info@terraetempo.gal.

  A Fundación Terra e Tempo de Estudos Nacionalistas constituíse en xullo de 2004 como entidade sen ánimo de lucro. O Código de Identificación Fiscal é G15947450. Está clasificada de interese cultural por orde da Consellaría de Presidencia, Relacións Institucionais e Administración Pública do 29 de setembro de 2004 (DOG nº 203, do 19 de outubro) e declarada de interese galego por orde da Consellaría de Cultura, Comunicación Social e Turismo do 23 de novembro de 2004 (DOG nº 244, do 17 de decembro), figurando inscrita co número 2004/20.